A+ R A-

Rad Školskog odbora

  

Ovlasti Školskog odbora

Poslovnik o radu Školskog odbora

Školski odbor:
1. Imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).

2. Razrješuje ravnatelja Škole

3. Donosi:
- Statut na prijedlog ravnatelja i uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba
- druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja
- školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja
- godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje

4. Utvrđuje:
- prijedlog financijskog plana, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, na prijedlog ravnatelja

5. Odlučuje uz suglasnost Osnivača :
- o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju nekretnina
- o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a.
- o davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora

6. Odlučuje:
- o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Škole čija je vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a
- o uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača
- u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo

7. Predlaže Osnivaču:
- promjenu djelatnosti
- donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava

8. Razmatra:
- rezultate obrazovnog rada
- predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole

9. Daje:
- Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi
- ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi

10. Osniva:
- učeničku zadrugu
- učeničke klubove i društva

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Škole."

 

 

 

 

 

 

 

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Srijeda: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan(at)skole.hr
 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Maja Pećnik
Petra Šapina (zamjena)
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Sanja Trtanjj
       sanja.trtanj(at)skole.hr
1.b Daniela Žižanović
       daniela.jukic1(at)skole.hr
1.c  Dina Džineva
        dina.dzineva(at)skole.hr
2.a  Marija Gašparuš
        marija.gasparus(at)skole.hr
2.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
3.a  Borna Prpić Sovilj
        borna.prpic-sovilj(at)skole.hr
3.b  Tanja Pešić Ilijaš
         tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr
4.a  Valentina Boc
       valentina.boc(at)skole.hr
4.b  Olgica Malkoč Vincelj
      olgica.malkoc(at)gmail.com
 
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c Jasna Babić
1.b i 1.c Zrinka Filipović
 
 
2.a i 2.b Maja Žunić
 
 
3.a Ivan Oreški
3.b Magda Marić
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

  
5.a Katarina Vrančić, matematika
       katarinavrancic(at)hotmail.com
5.b Silvija Ljutić, engleski jezik
      silvija.ljutic(at)skole.hr
6.a Ljijana Rosić, hrvatski jezik
      rosic.ljiljana(at)yahoo.com
6.c Branka Kovač, glazbena kultura
       kovacbranka3(at)gmail.com
6.b Ante Bašić, hrvatski jezik
      ante.basic14(at)skole.hr
7.a Željka Frančić, hrvatski jezik
      zeljka.francic.simek(at)skole.hr
7.b Marina Moćan, engleski jezik
       marina.mocan(at)skole.hr
8.a Silvija Vučković, kemija
       vuckovicsilvija(at)gmail.com
8.b Matija Eršek, tjelesna i zdravstvena kultura
      matija416(at)gmail.com
 
 
 
 
Ljiljana Rosić, hrvatski jezik
rosic.ljljana(at)yahoo.com
 
Ivan Klobučar, informatika
 ivan.klobucar(at)hotmail.com
 
Kristina Čajo Anđel, engleski jezik
 
Mirella Kujundžić Lujan, njemački jezik
 
Julijana Lepur, njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, vjeronauk
 
Tihomir Razum, likovna kultura
tihomir_razum(at)yahoo.com
 
Tatjana Polchert, biologija
 
Marija Magić, vjeronauk
 
Danijela Takač, fizika i tehnilka kultura
 
zamje. Matija Dugandžić, vikend program