• Termini razgovora s učiteljima

  • Datumi pisanih provjera znanja

  • Menu za lipanj

  • Šk. kurikulum 2015./2016.

  • INFORMACIJE 1

   iNFORNACIJE 2

Najčešća pitanja

Dobrodošli na novu mrežnu stranicu škole!           Nakon istraživanja stranice pomozite nam da budemo bolji i ispunite on line upitnik. 

A+ R A-

Katalog informacija

Sukladno članku 4. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("NN" br.172/03, 144/10, 37/11, 77/11) ) ravnateljica Osnovne škole Pantovčak donosi:

KATALOG INFORMACIJA

1. UVODNE NAPOMENE
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Osnovna škola Pantovčak (dalje u tekstu: Škola )
Škola kao javna ustanova omogućuje pristup informacijama na sljedeće načine:
1. putem službene web stranice Škole (www.os-pantovcak.hr),
2. neposrednim pružanjem informacija korisniku prava na informaciju koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
4. dostavljanjem pisane informacije, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije korisniku prava na informaciju koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.

2. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Djelatnost Škole je odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje.
Sjedište Škole je u Zagrebu u Hercegovačkoj ulici broj 108.

Unutarnje ustrojstvo Škole:
1. Ravnatelj
2. Stručno pedagoška služba
3. Administrativno tehnička služba

Školom upravljaju ravnatelj i Školski odbor.

3. SADRŽAJ INFORMACIJA KOJIMA ŠKOLA RASPOLAŽE:

INFORMACIJE O USTROJSTVU I ORGANIZACIJI RADA ŠKOLE I OPĆI AKTI ŠKOLE

1. Godišnji plan i program rada škole i Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Škole

2. Školski kurikulum

3. Opći akti škole

4. Dokumentacija o radu kolegijalnih tijela Škole

5. Ostala dokumentacija o aktivnostima Škole i organizaciji rada u Školi

INFORMACIJE SADRŽANE U PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA

1. Matična knjiga učenika (matica učenika)
2. Registar učenika upisanih u matičnu knjigu
3. Razredna knjiga s imenikom učenika, pregledom rada i dnevnikom rada
4. Upisnica u osnovnu školu
5. Prijavnica i Zapisnik o polaganju popravnog ispita
6. Prijavnica i Zapisnik o polaganju razrednog – predmetnog (razlikovnog; dopunskog) ispita
7. Spomenica škole

Ostala metodička i nastavna dokumentacija i evidencije

INFORMACIJE SADRŽANE U JAVNIM ISPRAVAMA I OSTALIM AKTIMA KOJE ŠKOLA DONOSI NA TEMELJU JAVNIH OVLASTI

INFORMACIJE O PODACIMA RADNIKA U SVEZI SA ZASNIVANJEM, SADRŽAJEM I PRESTANKOM RADNOG ODNOSA I OSTALI PODACI O RADNICIMA KOJE JE ŠKOLA OBVEZNA VODITI
1. Natječajna dokumentacija
2. Statistički podaci o radnicima
3. Osobni i drugi podaci o radnicima u svezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa i drugi podaci o radnicima koje je škola obvezna voditi

INFORMACIJE O FINANCIJSKOM I RAČUNOVODSTVENOM POSLOVANJU ŠKOLE
1.Godišnja, polugodišnja i ostala izvješća o financijskom poslovanju – prihodi, primici, rashodi, izdaci te izvori financiranja
2. Financijski plan
3. Podaci o plaćama, dodacima na plaću, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika
4. Plan nabave
6. Statistička izvješća i druga izvješća i podaci o financijskom poslovanju škole koje je škola obvezna voditi

STATISTIČKI PODACI KOJE JE ŠKOLA OBVEZNA VODITI, IZVJEŠĆA TE OSTALI PODACI SADRŽANI U AKTIMA I DOKUMENTACIJI ŠKOLE

 

Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je vođenje podataka sukladno zakonskim obvezama Škole i osiguravanje prava na pristup informacijama, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim propisima. Način osiguravanja prava na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i prema postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Službenik za informiranje je ovlaštena osoba za ostvarivanje prava na pristup informacijama .
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem službenika za informiranje na temelju zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Zahtjev se može podnijeti:

1. Pisanim putem na poštansku adresu Škole:
10 000 Zagreb, Hercegovačka 108

2. Elektronskim putem na mail adresu Škole:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Telefonskim putem na broj: 01 4824 148

4. Telefaksom na broj: 01 4824 422

Pri ostvarivanju prava na pristup informacijama podnositelji zahtjeva oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi, a dužni su snositi eventualne troškove u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji u visini stvarnih troškova.
Škola će podnositelju zahtjeva omogućiti pravo na pristup informaciji u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima kada je ovlaštena prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama produžiti navedeni rok do 30 dana.

Škola će podnositelju uskratiti pravo na pristup informacijama u slučajevima koji su zakonom propisani kao izuzeci od prava na pristup informacijama.

Izuzeci od prava na pristup informacijama Škola će uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim
se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

Škola će uskratiti pristup informaciji ako postoji osnovana sumnja da bi njezino objavljivanje:


1. Onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

2. Onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

3. Povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Škola će uskratiti pristup informacijama ako bi informacija štetila postupcima koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka. Iznimno će se omogućiti pristup navedenim informacijama, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

Ako određena informacija sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.
U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama primjenjivat
će se odredbe Zakona o općem upravnom postupku („NN" br. 47/09. ) osim u slučajevima kada je drukčije propisano Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pri obrađivanju, korištenju i raspolaganju informacija kojima Škola raspolaže obvezno je postupati u skladu s važećim zakonskim odredbama, a osobito u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" br. 103/03., 118/06.,41/08.).

Ravnateljica
Vesna Rak, prof
.

 

 

 

 

 

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Srijeda: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan(at)skole.hr
 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Maja Pećnik
Petra Šapina (zamjena)
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Sanja Trtanjj
       sanja.trtanj(at)skole.hr
1.b Daniela Žižanović
       daniela.jukic1(at)skole.hr
1.c  Dina Džineva
        dina.dzineva(at)skole.hr
2.a  Marija Gašparuš
        marija.gasparus(at)skole.hr
2.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
3.a  Borna Prpić Sovilj
        borna.prpic-sovilj(at)skole.hr
3.b  Tanja Pešić Ilijaš
         tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr
4.a  Valentina Boc
       valentina.boc(at)skole.hr
4.b  Olgica Malkoč Vincelj
      olgica.malkoc(at)gmail.com
 
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c Jasna Babić
1.b i 1.c Zrinka Filipović
 
 
2.a i 2.b Maja Žunić
 
 
3.a Ivan Oreški
3.b Magda Marić
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

  
5.a Katarina Vrančić, matematika
       katarinavrancic(at)hotmail.com
5.b Silvija Ljutić, engleski jezik
      silvija.ljutic(at)skole.hr
6.a Ljijana Rosić, hrvatski jezik
      rosic.ljiljana(at)yahoo.com
6.c Branka Kovač, glazbena kultura
       kovacbranka3(at)gmail.com
6.b Ante Bašić, hrvatski jezik
      ante.basic14(at)skole.hr
7.a Željka Frančić, hrvatski jezik
      zeljka.francic.simek(at)skole.hr
7.b Marina Moćan, engleski jezik
       marina.mocan(at)skole.hr
8.a Silvija Vučković, kemija
       vuckovicsilvija(at)gmail.com
8.b Matija Eršek, tjelesna i zdravstvena kultura
      matija416(at)gmail.com
 
 
 
 
Ljiljana Rosić, hrvatski jezik
rosic.ljljana(at)yahoo.com
 
Ivan Klobučar, informatika
 ivan.klobucar(at)hotmail.com
 
Kristina Čajo Anđel, engleski jezik
 
Mirella Kujundžić Lujan, njemački jezik
 
Julijana Lepur, njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, vjeronauk
 
Tihomir Razum, likovna kultura
tihomir_razum(at)yahoo.com
 
Tatjana Polchert, biologija
 
Marija Magić, vjeronauk
 
Danijela Takač, fizika i tehnilka kultura
 
zamje. Matija Dugandžić, vikend program